ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Různé typy intervencí a souvisejících opatření

5[1]

Bez podpůrných politik by se podstatná část transakcí spojených s osobními službami a službami pro domácnost odehrávala na nehlášeném trhu. Pokud země zvažuje zavedení podpůrné politiky, je v prvé řadě rozhodující volba jednoho nebo více hlavních typů intervence, jež se budou provádět. Hlavní typy intervence mohou být propojené s hlavními cíli opatření. Na základě této volby lze vybrat konkrétní související opatření.

Tato vybraná opatření budou konkrétně cílená na stranu poptávky a/nebo nabídky na trhu. Nicméně i když budou první přímé účinky opatření patrné pouze na jedné straně trhu, může mít opatření nepřímý účinek i na stranu druhou. Historicky existovala tendence upřednostňovat v případě pečovatelských služeb politiky orientované na stranu nabídky (relativně vysoký význam dovedností, zajištění kvality) a v případě nepečovatelských služeb politiky orientované na stranu poptávky. Zdá se však, že politiky často podporují jak stranu nabídky, tak i stranu poptávky (např. systém poukázek na služby v Belgii).

Tabulka níže uvádí celkový přehled hlavních typů intervence, které lze zvolit, společně s jejich možnými souvisejícími opatřeními a cíli. Tabulka 4 pak přináší podrobnější informace o tvorbě politik osobních služeb a služeb pro domácnost, které byly účinně zavedené v osmi členských státech.

Typ intervence Možná opatření Hlavní druhy cílů
Snížení cen pro uživatele Daňový odpočet / osvobození od daně Cíl 1: Tvorba pracovních míst

Cíl 2: Snižování nehlášené práce

Cíl 4 a 5: Zlepšování přístupu k péči o děti a o starší osoby

Cíl 6: Rovné postavení mužů a žen a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

Systém přímého vypořádání (podpora, kterou uživatelé obdrží předem nebo v čase nákupu)
Sociální dotace poskytované buď v peněžité, nebo kvazi-peněžité formě; sociální poukázky; věcné dávky
Finanční pomoc ze strany zaměstnavatelů uživatelů
Posílení/rozvoj hospodářské soutěže
Snížení nákladů pro poskytovatele Dotace pro dodavatele Cíl 3: Podpora/rozvoj činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost
Snížení sazeb DPH
Osvobození zaměstnavatelů od příspěvků
Zvýšení atraktivity formálních osobních služeb a služeb pro domácnost (kromě kvality a ceny) Informativní kampaně pro zvýšení povědomí o nelegálnosti a nebezpečích nehlášené práce Cíl 2: Snižování nehlášené práce
Informativní kampaně na podporu formálního systému
Zvýšení kvality služeb Akreditace Cíl 7: Zajištění lepších pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti pro pracovníky osobních služeb a služeb pro domácnost
Normy
Požadavky na školení
Zlepšování nabídky služeb Nové předpisy v oblasti zaměstnání (např. nový zaměstnanecký status) Cíl 3: Podpora/rozvoj činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost

Cíl 7: Zajištění lepších pracovních podmínek a ochrany zdraví a bezpečnosti pro pracovníky osobních služeb a služeb pro domácnost

Profesionalizace: školení, pracovní podmínky, uznávání dovedností
Nepřímá politika: přistěhovalecké politiky
Zlepšení přístupnosti služeb a vyrovnanosti poptávky a nabídky Otevření trhu hospodářské soutěži (např. umožnění vstupu novým společnostem) Cíl 3: Podpora/rozvoj činností v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost
Digitalizace systému (např. zjednodušení online transakcí mezi uživateli a poskytovateli služeb)

Vyhledávání