ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Snížení cen pro uživatele

5[1]

Tento typ intervence je možné zavést prostřednictvím několika opatření. První soubor opatření je založený na mechanismech přímého snížení cen, v jejichž důsledku dojde ke snížení zjevné hodnoty služby. Cena stanovená poskytovateli služeb, která kryje všechny jejich náklady, tak není skutečně cena, kterou platí uživatelé využívající podpory na straně poptávky. Tato opatření vedená zákazníky mají tu výhodu, že nezasahují do způsobu, jakým je strukturována nabídka, a posilují hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb. Mimoto podpora na straně poptávky může být vázána (prostřednictvím paušálních dotací) na příjmy a/nebo potřeby uživatelů, nebo podle nich upravena, aby se zaručila lepší rovnost v přístupu k těmto službám. K dispozici existují různé nástroje.

  • Daňový odpočet. Je důležité poznamenat, že u daňového odpočtu musí uživatel předem uhradit plnou cenu za osobní služby a služby pro domácnost. To může mít dva důsledky:
    • Ekonomické výhody jsou pro potenciální uživatele méně hmatatelné a proto méně atraktivní.
    • Lidé s nízkými příjmy nebo lidé, kteří neplatí daně, by mohli být odrazeni. V závislosti na charakteru daňového odpočtu se může dokonce jednat o výhodu úměrnou příjmu domácnosti. Nicméně antipřerozdělovací charakter daňové úlevy lze překonat zavedením daňového bonusu v hotovosti pro lidi, jejichž daň je nulová nebo příliš nízká, aby mohli daňové úlevy plně využít.

Dalším problémem pro lidi s nízkými příjmy může být potenciální omezení likvidity, pokud domácnosti s nízkými příjmy neobdrží dotace na osobní služby a služby pro domácnost předem. A konečně důkladně zohlednit by se měly „mrtvé účinky“ (v důsledku skutečnosti, že někteří lidé by požívali daňových úlev, přestože by si osobní služby a služby pro domácnost stejně koupili bez ohledu na daňové odpočty). V tomto ohledu je důležité diskutovat a přemýšlet o výši stropu (např. maximální částce zakoupených osobních služeb a služeb pro domácnost, na kterou se budou daňové odpočty vztahovat).

  • Zavedení systému přímého vypořádání, aby se zajistilo, že určitou podporu na straně poptávky či nabídky (zejména přesuny daní) lze obdržet předem nebo v čase nákupu.
  • Sociální dotace zavedené většinou v rámci politik sociální péče. Jejich účinnost je úzce svázána s úrovní omezení ohledně toho, co lze zakoupit a/nebo koho lze najmout. Poskytovat se mohou prostřednictvím hotovostní platby příjemci, distribuce sociálních poukázek pro přístup k osobním službám a službám pro domácnost nebo přidělování „hodinových balíčků“ osobních služeb a služeb pro domácnost.
  • Finanční pomoc ze strany zaměstnavatelů uživatelů. Opatření (např. daňový odpočet pro zaměstnavatele, snížení příspěvků na sociální zabezpečení a distribuce poukázek na služby a další) by mohlo usnadnit přístup k osobním službám a službám pro domácnost na základě finanční pomoci ze strany zaměstnavatelů. Může současně přispět k rozvoji sektoru osobních služeb a služeb pro domácnost a zároveň snížit zátěž pro veřejné rozpočty. Tento inovační finanční mechanismus, které může rovněž využívat různé zdroje finančních prostředků jak z veřejného, tak i soukromého sektoru, je obzvlášť zajímavý v současném ovzduší úsporných opatření.

Ve Francii a Spojeném království mají zaměstnavatelé prostřednictvím předem financovaných poukázek CESU, respektive poukázek na péči o děti možnost poskytnout svým zaměstnancům nepeněžitý příspěvek nebo náhradu části mzdy, které jim umožní přístup k osobním službám a službám pro domácnost (ve Spojeném království omezeno pouze na péči o děti). V obou případech mají zaměstnavatelé prospěch z osvobození od sociálního pojištění nebo z daňových odpočtů.

Kromě nástrojů pro přímé snížení cen pro uživatele lze použít další nástroj, který umožňuje nepřímé snížení ceny služeb:

  • Rozvoj/posílení hospodářské soutěže v rámci trhu a řízení plurality poskytovatelů (ziskové, neziskové, veřejné subjekty). Je-li dostupný okruh poskytovatelů, je možné uspokojit širokou poptávku po službách. Je třeba poznamenat, že koexistenci různých typů provozovatelů (ziskové, neziskové, veřejné subjekty) lze podpořit různými způsoby, včetně úvěrových příslibů pro sdružení a harmonizace výší daní pro všechny poskytovatele.

 

Rámeček 1. Opatření ve formě daňových odpočtů ve Finsku, Francii a Švédsku

Finsko: daňový bonus „kotitalousvähennys“ na pomoc v domácnosti poskytuje uživatelům daňový odpočet/bonus až do výše 2 400 € na osobu ročně (4 800 €) na výdaje přesahující 100 € pro účely nákupu služeb pro domácnost (např. úklid, zahradnické práce, renovace a domácí opravy, instalace a údržba domácí podpůrné informační technologie a telekomunikace) a služeb domácí péče o starší osobu nebo dítě. Opatření kryje buď 45 % výdajů, pokud jsou služby zakoupené u organizace, nebo 15 % mzdy a 100 % příspěvků na sociální zabezpečení hrazených zaměstnavatelem, pokud uživatel přímo zaměstná pracovníka. Způsobilost je omezená na uživatele, kteří dosud nevyužívají podporu prostřednictvím politiky péče.

Francie: Uživatelé osobních služeb a služeb pro domácnost mají nárok na daňový odpočet nebo daňový bonus, pokud zaměstnají pracovníka těchto služeb, nebo si zakoupí služby u schváleného poskytovatele. Finanční pobídky představují 50 % nákladů až do limitu 12 000 € na daňovou domácnost, což fakticky znamená bonus ve výši 6 000 €. Limit se zvyšuje o 1 500 € (až do výše 15 000 €) na vyživované dítě a člena domácnosti ve věku nad 65 let. Pokud je člen domácnosti držitelem průkazu zdravotně postižené osoby, dosahuje limit částky 20 000 €.

Švédsko: RUT-avdrag (daňový odpočet za služby pro domácnost) dosahuje výše 50 % nákladů práce s maximálním prahem přibližně 50 000 SEK (5 450 €), což odpovídá maximální částce daňového snížení ve výši 25 000 SEK (2 715 €) na každého jedince za rok. Lidé ve věku nad 65 let mají prospěch z vyššího prahu v hodnotě 100 000 SEK (10 900 €). Systém zavedený ve Švédsku se vyznačuje tím, že uživatel má přímý prospěch z daňového odpočtu, zatímco poskytovatel žádá přímo daňový orgán o náhradu zbývajících 50 %.

Vyhledávání