ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Co jsou osobní služby a služby pro domácnost?

2[1]

V pracovním dokumentu z roku 2012 Evropská komise popisuje osobní služby a služby pro domácnost jako širokou škálu činností, které přispívají k pohodě rodin a jednotlivců v domácnostech: péči o děti, dlouhodobou péči o starší a zdravotně postižené osoby, úklid, doučování, domácí opravy, zahradnické práce, podporu IKT atd.

Tato definice zahrnuje pečovatelské i nepečovatelské činnosti. V jiném dokumentu definovala Komise (2011) „osobní služby“ jako: „přeskupení všech služeb, které přispívají k větší domácí pohodě občana: služby péče (péče o děti, pomoc v domácnosti, péče o starší občany atd.), úklid, doučování, opravy v domácnosti (elektřina, zahradnické práce atd.) a údržbu (administrativní a technická podpora)“.

Evropský fond pro zlepšování bydlení a pracovních podmínek ve své zprávě o „zaměstnanosti ve službách pro domácnost“ z roku 2001 definoval tyto služby jako: „všechny služby poskytované veřejnými nebo soukromými organizacemi, případně třetím sektorem, které placenou prací (ve formě zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti) nahrazují práci, která byla v minulosti prováděna bezplatně v rámci domácnosti. Zahrnuty jsou tudíž všechny služby poskytované uvnitř či vně domova uživatele, poskytují-li podporu členům soukromé domácnosti“ (Cancedda, 2001). Tato zpráva identifikovala pět dílčích sektorů domácích služeb: péče o děti, péče o starší občany, domácí úklid (úklid domu, ložní prádlo, oblečení atd.), stravování, údržba domácnosti a zahradnické práce.

V tomto projektu jsme se rozhodli použít definici osobních služeb a služeb pro domácnost, tak jak ji formulovala Komise v roce 2012, a zahrnout jak služby na podporu domácnosti, tak i pečovatelské služby. Drželi jsme se myšlenky, že pečovatelské služby jsou poskytovány (závislým) osobám se zvláštními potřebami (dlouhodobá péče o starší osoby, pečovatelské služby pro zdravotně postižené osoby, péče o děti), zatímco služby na podporu domácnosti jsou poskytovány s cílem zlepšit pohodu jejich příjemců. V příručce jsou popsané následující typy služeb:

  • Úklid (podpora domácnosti)
  • Vaření (podpora domácnosti)
  • Žehlení (podpora domácnosti)
  • Domácí opravy (podpora domácnosti)
  • Zahradnické práce (podpora domácnosti)
  • Údržba (podpora domácnosti)
  • Doučování (podpora domácnosti)
  • Péče o starší osoby (pečovatelské služby)
  • Péče o osoby se zdravotním postižením (pečovatelské služby)
  • Péče o děti (pečovatelské služby)

Je důležité poznamenat, že stejnou službu (např. domácí úklid) lze považovat za součást celkové péče poskytované závislé osobě, anebo ji lze poskytovat osobě, která není závislá, s přihlédnutím k dalším socioekonomickým aspektům: např. snazší začlenění žen na trhu práce, podpora lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, omezení problémů spojených s duševní zdravím a psychosociálních problémů atd. (Orseu, 2013). Proto je důležitý stav příjemce osobní služby, který může pomoci definovat povahu takové služby. Z toho důvodu je obtížné rozlišovat mezi pečovatelskými a nepečovatelskými činnostmi.

Třebaže pečovatelské služby a činnosti na podporu domácnosti mají rozdílné cíle a účinky a v některých zemích bývají organizovány odlišně[1], mohou být oba typy služeb podporované stejným druhem opatření. Navíc navzdory sociálnímu cíli pečovatelských služeb představují tyto druhy služeb významný zdroj nových pracovních míst a vytvářejí důležité přínosy pro státní správu.

Je nicméně důležité rozlišovat mezi těmito dvěma typy služeb, protože mohou mít různé účinky. Je rovněž důležité mít na paměti, že oba typy služeb mohou vytvářet různé typy pracovních míst. Například některá pracovní místa v pečovatelských službách vyžadují kvalifikované pracovníky a velmi specifické schopnosti.


[1]Pečovatelské služby jsou považovány za sociální politiky a jsou určené k rozvoji péče o závislé osoby, péče o děti atd. V mnoha zemích jsou tyto služby posuzované veřejnými orgány. Podpora domácnosti je naproti tomu považována za součást politik zaměstnanosti a měla by pomoci vytvářet nová pracovní místa, motivovat nezaměstnané a potírat nehlášenou práci, podporovat politiky zajišťující rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem atd.

Vyhledávání