ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Nástroje pro mechanismy snižování cen

5[1]

V rámci intervence v oblasti snížení cen lze použít nástroje umožňující uživatelům přístup k osobním službám a službám pro domácnost, a podpořit tak zavedení různých druhů opatření. Stojí rovněž za zmínku, že tyto nástroje mohou být doplňkové a dají se kombinovat s cílem náležitě zavést politiky na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost:

  • Platby v hotovosti: Orgány státní správy mohou poskytnout některým svým občanům (podle konkrétních kritérií: věk, počet dětí, příjem, stupeň závislosti atd.) určité finanční prostředky, aby získali přístup k osobním službám a službám pro domácnost (většinou pečovatelské služby). Nástroj tohoto typu, který se používá hlavně k převodu sociálních dotací, neumožňuje transparentnost, co se týče konečného využití této formy sociální podpory. Byly proto určené některé překážky, např. nedostatek dostupných aktuálních a přesných informací o poskytnutí služeb a přenesení odpovědnosti na uživatele, které odporují tradičním mechanismů poskytování služeb a odborným znalostem.
  • Věcné dávky (nebo přímé zajištění): Zvlášť důležité v případě osobních služeb a služeb pro domácnost poskytnutých v rámci veřejných politik dlouhodobé péče, péče o zdravotně postižené osoby a péče o děti. Tuto podporu lze využívat pouze při poskytování konkrétního druhu služeb. V poslední době se od věcných darů ustupuje ve prospěch mechanizmů přímého snížení cen z důvodů stimulace poskytování osobních služeb a služeb pro domácnost a udržení nákladů (méně byrokracie a transakčních nákladů plynoucích z organizace zajišťování věcných dávek).
  • Poukázkové programy: Poukázky (tištěné na papír, ve formě karty nebo v elektronické podobě) poskytují jedincům přístup k předem určeným službám. Poukázky příjemci uplatňují u určených poskytovatelů služeb, kterým se pak v jednoduchém procesu proplatí. K tradičním věcným dávkám nebo peněžité pomoci existují alternativy. Vytvoření obecného systému poukázek je pro osobní služby a služby pro domácnost obzvlášť relevantní, protože může tyto činnosti více zviditelnit a současně usnadnit formální zaměstnávání (včetně administrativních povinností). Tyto poukázkové systémy lze použít s ostatními druhy opatření na podporu politik, protože umožňují:
    • Přímý přístup ze strany občanů;
    • Distribuci ze strany zaměstnavatelů;
    • Distribuci ze strany orgánů státní správy.

Charakteristiky nástrojů shrnuje tabulka níže.

Tabulka5: Charakteristiky různých typů nástrojů

Hotovost Poukázka Věcná dávka (nebo přímé zajištění)
Univerzální (neomezené použití) Orange
Transparentní Orange Orange
Usnadňuje shromažďování údajů, monitorování a hodnocení Orange
Poskytuje přístup ke konkrétním poskytovatelům Orange Orange
Uživatelům nabízí možnost výběru Orange Orange

(v rámci sítě poskytovatelů)

Zaručuje, že se finanční prostředky dostanou na předpokládané místo určení Orange Orange
Přizpůsobivá různým možnostem (mobilní, elektronická verze, karta papír) Orange

Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám je důležité zdůraznit, že tyto nástroje mohou být více či méně vhodné pro zavedení dostupných opatření zaměřených na snížení ceny. Tabulka níže uvádí přehled vhodnosti nástrojů pro různá opatření zaměřená na snížení ceny.

Tabulka 6: Vhodnost různých typů nástrojů vzhledem k opatřením

 

Hotovost Poukázka Věcná dávka
Daňový odpočet Orange Orange
Sociální dotace Orange Orange Orange
Finanční pomoc ze strany zaměstnavatelů uživatelů Orange Orange
Posílení/rozvoj hospodářské soutěže Orange Orange Orange

Vyhledávání