ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Vodítka politiky

5[1]

Krok 3 Vymezení rozsahu politiky

 • Vymezte cílové skupiny uživatelů a pracovníků, jakož i rozsah služeb vzhledem ke kontextu a cílům

Vzhledem ke kontextu může být pro vnitrostátní orgán důležité zaměřit se konkrétně na určitý typ pracovníků/uživatelů. V tomto ohledu může k dosažení tohoto cíle pomoci několik zvláštních nástrojů. Pokud je například opatření navržené na podporu zaměstnanosti u konkrétních cílových skupin (např. dlouhodobě nezaměstnané osoby), tvůrci politik by mohli poskytnout případné daňové odpočty (pro zaměstnavatele a/nebo uživatele) pouze v případě splnění určitých kritérií (např. zaměstnaní jedince, který byl po dobu více než X měsíců nezaměstnaný). Podobně se v závislosti na zvolených cíle vyberou určité druhy služeb a jiné nikoli.

Krok 4 Navržení politiky

 • Zvažte kombinaci politik, aby se zajistilo, že prováděná politika je schopná posílit jak stranu poptávky, tak i stranu nabídky, a že obě strany budou vyrovnané.

Podporovat pouze stranu poptávky nemusí být dostatečné, pokud jsou tvůrci politik přesvědčení, že současný formální sektor osobních služeb a služeb pro domácnost není dostatečně zralý/profesionalizovaný, aby se dokázal vypořádat s nárůstem poptávky. V tomto ohledu, jak bylo doloženo v části 5, politika zavedená ve zkoumaných zemích velmi často sdružuje řadu různých opatření, která podporují jak stranu poptávky, tak i stranu nabídky osobních služeb a služeb pro domácnost.

Důležité je rovněž zajistit, aby byly nabídka a poptávka vyrovnané. Pokud tomu tak není (z důvodu např. nedostatečné přístupnosti pro poskytovatele služeb nebo zatěžujících administrativních postupů), tvůrci politik zváží např. digitalizaci systému nebo zavedení poukázek s cílem pomoci obě strany vyrovnat. Je rovněž důležité mít na paměti, že existence prostředníků v systému nejen snižuje administrativní zátěž pro uživatele, ale řeší i problémy zaznamenané u některých lidí, pokud si mají najmout někoho na provedení domácí práce.

 • Zajistěte, že cena formálních činností je konkurenční s cenou nehlášených činnosti, zaručte rovnost v přístupu ke službám a zajistěte dlouhodobou udržitelnost politiky.

Dva rozhodující aspekty, které se musí při stanovení ceny (nebo při zavádění nepřímého snížení cen prostřednictvím dotací atd.) zohlednit:

 • Zaprvé cena formálních činností musí být dostatečně konkurenční s cenou na nehlášeném trhu. Konkrétně formální služby musí být relativně zajímavější než nehlášené služby. Toto se musí zajistit dostatečně konkurenční cenou (která by z dlouhodobého pohledu byla vyšší než nehlášená cena s ohledem na zajištění udržitelnosti opatření), konkurenční a lepší kvalitou služeb a dostatečně jednoduchým systémem (nízká administrativní zátěž atd.)
 • Je důležité zohlednit skutečnost, že cena / nabídka dotace musí z dlouhodobého hlediska umožnit udržitelnost opatření, pokud jde o veřejné financování. Konkrétněji řečeno, příjmy pro stát (z opatření a včetně důležitých přínosů) musejí kompenzovat náklady opatření.

Pokud se uvažuje o snížení ceny osobních služeb a služeb pro domácnost, zvláštní pozornost mohou tvůrci politik věnovat rovnosti opatření. Ve skutečnosti by opatření mělo přinést prospěch rovněž lidem s nižšími příjmy, kteří by rovněž mohli chtít pracovat více hodin a/nebo trávit více času se svou rodinou a podporovat vzdělávání svých dětí atd. V tomto ohledu nemusí být samotný daňový odpočet pro ně dostatečně prospěšný. S cílem dosáhnout rovnosti mohou tvůrci politik doplnit daňový odpočet o další opatření nebo přemýšlet o možnostech daňového bonusu.

 • Podpořte profesionalizaci a atraktivitu pracovních míst v oblasti osobních služeb a služeb pro domácnost zlepšením pracovních podmínek a podmínek zaměstnání.

Profesionalizace systému je klíčová pro jeho dlouhodobý rozvoj. Pracovníci osobních služeb a služeb pro domácnost musí projít nezbytným školením atd., aby si osvojili potřebné dovednosti a mohli tak poskytovat kvalitní služby.

Obecně je pro rozvoj sektoru rozhodující zajistit, aby byl atraktivní. V tomto ohledu je nutné podporovat pracovní a zaměstnanecké podmínky pracovníků, aby se zabránilo možným nedostatkům na straně nabídky.

 • Zvažte trojstranný systém podporující profesionalizaci

Ve srovnání se systémem přímého zaměstnávání (mezi uživateli a pracovníky) může založení agentur/společností poskytujících služby pomoci vyrovnat nabídku a poptávku, podpořit profesionalizaci a zlepšit pracovní podmínky. Ve skutečnosti může být zaměstnanecky vztah v případě trojstranného systému formálnější a srovnatelný s jinými formami zaměstnání, což může zaručit přístup k sociální ochraně, usnadnit přístup ke školení atd. Navíc může snížit rizika možné roztříštěnosti pracovního trhu (na kterém by např. někteří pracovníci pracovali jen několik málo hodin), která by mohla nastat v případě přímého zaměstnávání. Trojstranný systém však může vést k vyšším nákladům pro stát. V tomto ohledu je nutné tyto náklady kompenzovat lepší rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou (např. snížením administrativní zátěže pro uživatele).

Krok 5 Financování politiky

 • Navrhněte nástroje politiky podle dostupného rozpočtu

Při zvažování zavedení opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost je důležité mít jasnou představu o celkovém rozpočtu opatření. V této souvislosti by tvůrci politik měli mít na paměti, že podpory na straně poptávky mohou být nákladnější, zejména pokud je poptávka subvencována přímo. Co se týče podpor na straně poptávky, je rovněž důležité si uvědomit, že přímé náklady daňového odpočtu jsou nižší než přímé náklady subvence. Nicméně důležité je rovněž si pamatovat, že zavedení politiky osobních služeb a služeb pro domácnost rovněž vytváří důležité přínosy s následnou návratností investic.

 • Zvažte všechny formy financování s cílem zmírnit výdaje rozpočtu: spolufinancování

Zvážit by se mělo několik druhů „spolufinancování“:

 • Soukromé společnosti. Zahrnutí soukromých společností do systému může pomoci snížit provozní náklady. Jak bylo uvedeno výše, osobní služby a služby pro domácnost zlepšují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a mohou vést k nárůstu počtu odpracovaných hodin a produktivity pracovníků. V tomto ohledu je účast soukromého sektoru na financování systému opodstatněná.
 • Ostatní vnitrostátní ministerstva. Vzhledem k tomu, že opatření na podporu osobních služeb a služeb pro domácnost mají široce pozitivní účinky (zaměstnanost atd.), které mohou mít pozitivní důsledky pro ostatní vnitrostátní ministerstva, mohla by být rovněž ochotná investovat do návrhu a zavedení opatření.
 • Finanční prostředky EU (zejména Evropský sociální fond).

Krok 6 Propagace politiky

 • Široce propagujte zavedené opatření

Společně s informováním o nehlášeném trhu a jeho nebezpečích je nutné připravit účinnou informativní kampaň o systému osobních služeb a služeb pro domácnost, aby se zajistilo, že poptávka a nabídka budou na opatření reagovat.

 • Bojujte proti společenské přijatelnosti nehlášené ekonomiky

Jak bylo uvedeno výše, cena legálních osobních služeb a služeb pro domácnost nesmí být o moc vyšší než cena na nehlášeném trhu. Dalším doplňkovým způsobem boje proti nehlášenému trhu je rovněž informování (prostřednictvím informačních kampaní) o nezákonnosti najímání někoho načerno a sociálních nebezpečích, která s tím mohou být spojená. Informování o právech a povinnostech jak pracovníků v domácnosti, tak i uživatelů služeb je rovněž důležité.

Vyhledávání