ImPact
Politika osobních služeb a služeb pro domácnost - Příručka pro provádění a monitorování

Sektor s potenciálem pro velkým růst a tvorbu nových pracovních míst

3[1]

Některé charakteristiky osobních služeb a služeb pro domácnost jsou zajímavé z hlediska politiky zaměstnanosti: sektor vykazuje potenciál pro rozsáhlou tvorbu nových pracovních. Současně se ukazuje, že nově vzniklá pracovní místa mohou být udržitelná díky současnému nárůstu potenciální poptávky a nabídky osobních služeb a služeb pro domácnost, jak je popsáno níže.

Ve většině evropských zemí potenciální poptávka po osobních službách a službách pro domácnost výrazně vzrostla v důsledku řady změn:

  • Vyšší účast žen na trhu práce od 70. let minulého století. V důsledku vyšší účasti žen na trhu práce vznikla potřeba hledat novou rovnováhu mezi nynějším pracovním a domácím životem, kdy model muže živitele přestal být ve společnosti normou. V důsledku toho se všelijaké práce v domácnosti a péče o děti, které v minulosti zdarma vykonávaly téměř výhradně ženy v domácnosti, nyní zajišťují externě.
  • Stárnutí populace. Tento fenomén, který lze na jedné straně přičíst pokroku v medicíně a na druhé poklesu porodnosti, ovlivňuje většinu evropských zemí. Vede přirozeně k vyššímu počtu jedinců, kteří jsou částečně nebo zcela závislí na péči poskytované rodinnými příslušníky nebo profesionálními pečovateli.
  • Za zmínku stojí i další aspekty, např. změny ve složení domácností (neúplné rodiny, podíl domácností s oběma ekonomicky aktivními rodiči) – jež snižují počet potenciálních pečovatelů v rodinném kruhu – a vyšší životní úroveň – díky níž vzrůstá poptávka střední třídy po profesionálních službách – které mají rovněž vliv na vzrůstající poptávku po osobních službách a službách pro domácnost.

Na straně nabídky mohou některé změny zvýšit rezervu potenciálních pracovníků schopných vykonávat osobní služby a služby pro domácnost. K tomu, aby se takový nárůst uskutečnil, je však zapotřebí splnit řadu nezbytných předpokladů (např. pobídky s cílem formalizovat nehlášenou práci na oficiálním trhu a atraktivní pracovní podmínky).

  • V současné době je v EU-28 především vysoká míra nezaměstnanosti. Pokud jde konkrétně o nezaměstnanost podle úrovně vzdělání, vychází najevo, že míra nezaměstnanosti zejména u pracovníků s nízkou kvalifikací za poslední desetiletí stoupla: na 17,7 % v roce 2014, tedy o 7,2 procentního bodu ve srovnání s rokem 2003.[1]
  • Nadnárodní ekonomické nerovnosti a migrace – zejména silný vzestup migrace žen – představují další faktor rozšiřující rezervu potenciálních pracovníků, kteří mohou vykonávat osobní služby a služby pro domácnost.
  • Význam výroby v hospodářství EU klesá ve prospěch služeb. To rovněž přispívá ke zvyšování rezervy pracovníků (s nízkou kvalifikací), kteří jsou ochotni vykonávat osobní služby a služby v domácnosti.
  • A konečně potenciální ziskovost sektoru, které lze dosáhnout především prostřednictvím vlny stříbrné ekonomiky, si stále více uvědomují i investoři. Vzhledem k tomuto rozvoji by sektor (nebo alespoň některé jeho dílčí sektory, např. péče o starší osoby nebo děti) mohl přilákat v příštích letech kapitál.

 

[1] Viz http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tps00066&plugin=1.

 

Vyhledávání